Mikrovlnné vysušovanie muriva

Likvidácia drevokazných húb a hmyzu (drevokaz slzivý, fúzač krovový, červotoč a ďalší) mikrovlnami

Princíp mikrovlnného ohrevu

Mikrovlny sú elektromagnetickým vlnením o frekvencii od 300 MHz do 300 GHz,
a odpovedá vlnovým dĺžkam od 1 m do 1mm. Pre priemyslovú aplikáciu je povolených viacej frekvencií, nás ale zaujíma predovšetkým frekvencia 2 450 MHz o vlnovej dĺžke 12,2 cm, ktorú využívame v našich aplikáciách. V elektromagnetickom spektre sa nachádzajú na okraji rádiových vĺn pod slnečným a infračerveným žiarením.

Najznámejšími vlastnosťami mikrovĺn sú prenosové, využívané napr. v mobilných telefónoch a tepelné, využívané v priemysle a v domácnostiach , napr. v mikrovlnných rúrach k ohrevu a rozmrazovaniu, prípadne sušeniu potravín.

Tepelné vlastnosti mikrovĺn, tj. mikrovlnný ohrev je využívaný tiež pri vysušovaní muriva a likvidácií drevokazných škodcov, ako je hmyz, huby alebo plesne.

K ohrevu dochádza tak, že sa v elektrickom poli bipolárne molekuly ( nás zaujíma voda ) orientujú podľa polarity (kladná časť k zápornému pólu, záporná časť ku kladnému) a pretože sa v našom prípade polarita vysokofrekvenčného elektromagnetického poľa mení viac ako 109 krát za sekundu, vyvoláva to oscilačné vibrácie, rozkmitané molekuly narážajú na seba, čo sa prejaví premenou elektromagnetickej energie na tepelnú a tiež kinetickú. Inak povedané, materiál sa ohrieva a voda je po zahriati z materiálu odparovaná a tiež vytlačovaná.

teorie 01

K ohrevu dochádza v celom objeme hmoty zvnútra (objemový ohrev), nie však prestupom tepla z povrchu dovnútra, ako je to pri klasickom ohreve. Teplotný profil mikrovlnného ohrevu je opačný ako pri ohreve klasickom, tzn. že najvyššia teplota je vo vnútri materiálu a klesá smerom k povrchu.

teorie 02

U mikrovlnného ohrevu je využívaný aj selektívny ohrev, tzn. že u viaczložkového materiálu dochádza k ohrevu len u zložky, ktorá obsahuje bipolárne molekuly (absorbuje mikrovlny), tzn. obsahuje vodu. Pri mikrovlnnom sušení sa tak ohrieva selektívne len vlhké miesto a sušenie je rovnomernejšie, rýchlejšie a úspornejšie ako pri užití iných metód.

Bezpečnosť mikrovlnného ohrevu

Mikrovlny sú klasickým elektromagnetickým vlnením o frekvencii nižšej ako je žiarenie slnečné a preto nezanecháva žiadne zbytkové žiarenie škodlivé zdraviu.
O bezpečnosti je nutné hovoriť v tomto prípade z dôvodu použitia dosť vysokých výkonov elektromagnetických vĺn a to v rozmedzí 10000 až 20000 W.

K poškodeniu tkane alebo citlivého orgánu môže dôjsť iba priamym ožiarením z krátkych vzdialenosti (cm) po dlhšiu dobu. Tato doba je priamoúmerná vzdialenosti a veľkosti vyžarovaného vysokofrekvenčného výkonu.

Pre porovnanie, namerané hodnoty vo vzdialenosti 4,5 m od centra žiarenia vykazujú v našom prípade výkonovú hustotu 20 μW/cm2, mobilný telefón priložený k uchu, pri hľadaní v sieti, má hustotu cca 500 μW/cm2

Práca s mikrovlnným zariadením je bezpečná, pretože osoby pohybujúce sa v bezpečnej vzdialenosti niekoľkých metrov nie sú ohrozované. Obsluha je pre prácu s mikrovlnnou technológiou špeciálne preškolená a dodržuje všetky stanovené pravidla a predpisy.
Pracovníci pre svoju bezpečnosť i bezpečnosť okolia používajú vodivé kovové siete znižujúce únik elektromagnetickej energie, pravidelne merajú intenzitu vysokofrekvenčného poľa a teplotu materiálu.

Podrobnejšie informácie o aplikácii mikrovĺn pri mikrovlnnom vysušovaní a likvidácii drevokazných škodcov vo formáte pdf. s možnosťou stiahnutia nájdete na stránkach Mikrovlnná technológia